ATEX APV

ATEX APV

ATEX er forkortelsen for "atmosphere explosible"

ATEX står for "atmosphere explosible". Det er en fransk forkortelse og oversat til dansk, betyder det eksplosiv atmosfære. Eksplosiv atmosfære dannes bl.a. når der anvendes større mængder brandfarlige kemikalier eller ved støvende processer. I disse tilfælde skal der udarbejdes ATEX-APV.

Eksplosiv atmosfære er også defineret som en blanding under atmosfæriske betingelser af luft og brændbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv, i hvilke forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den ubrændte blanding. Det gælder f.eks. at der kun skal en mindre portion sammenhængende brandbar gas til en eksplosion, når der også er ilt og ild til stede.

Det er derfor relevant for mange virksomheder at udarbejde ATEX-APV, som håndterer gasser, brandfarlige væsker eller støv.

Gasser 

Virksomheder, som har processer, hvor der håndteres gasser er f.eks. virksomheder med:

 • biogasanlæg
 • deponeringsanlæg
 • træ- og halmfyringsanlæg
 • gasturbiner
 • gasfyldeanlæg
 • gasfordampere

Brandfarlige væsker

Virksomheder, som har processer, hvor der håndterer brandfarlige væsker, er f.eks.:

 • auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler
 • benzinstationer og tankanlæg
 • virksomheder med centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg)
 • farve- og lakfabrikker
 • glasfibervirksomheder, som genvinder acetone
 • kemisk industri
 • medicinalindustri
 • oliemøller
 • olieraffinaderier
 • tøjrensning med kulbrintemaskiner
 • virksomheder, som oprenser olie og jord

Støv

Virksomheder, som har anlæg, hvor der håndteres støv eller har støvende processer, og hvor ATEX-APV er relevant. Det kan være anlæg som f.eks.:

 • formalingsanlæg (grovvareselskaber, kraftværker, kemisk industri m.m.)
 • industrilakeringsanlæg
 • melsiloer (brødfabrikker, bagerier m.m.)
 • pneumatiske pulvertransportsystemer og omrørere (medicinalindustri, plastindustri, kemisk industri, fødevareindustri m.m.)
 • posefyldeanlæg
 • pulvermaleanlæg
 • spraytørringsanlæg
 • spånsiloer (savværker, møbelfabrikker, snedkerier)
 • sækketømmeanlæg
 • ventilations- og filteranlæg til støv generelt
 • visse typer træ- og halmfyringsanlæg (kraftværker)
 • øvrige anlæg til fremstilling af mel, fx kartoffel- og fiskemel

Vores konsulenter har erfaring fra mange brancher.

Er der risiko for eksplosiv atmosfære skal der udarbejdes en ATEX APV – en arbejdspladsvurdering for de processer, der kan skabe risikoen for en eksplosiv atmosfære og for omgivelserne heromkring.

ATEX APV’en er rammen for en zoneklassificering, som beskriver, hvor farlig en eksplosion i givet fald vil være. Når man har zoneklassificeringen, har man mulighed for at sætte ind både administrativt og teknisk. ATEX APV’en kan være med til at reducere eksplosionsrisikoen og kortlægge, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude, så skaden bliver så lille som mulig.

Vi zoneklassificerer og laver den efterfølgende ATEX APV med forslag til en handlingsplan.

Vi har en generel erfaring med at forsikringsselskaber værdsætter en godt gennemarbejdet ATEX APV. Nogle forsikringsselskaber inddrager endda ATEX APV i beregningen af forsikringspolicens pris og nedsætter den årlige præmie. Ydermere er risikoen for virksomheden også mindre, hvis man selv er opmærksom på de områder, hvor der er en risiko.

Du kan læse mere her, om den almindelige APV her. Er du i tvivl, som kontakt os gerne.

#pasgodtpådigogdine - du kan også læse mere om os her.

 

Vil du vide mere om arbejdsmiljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.